לעי"נ Are still available Mrs. Charlotte Rohr Sara bas R. Yekutiel Yehudah a'h
מסכת פסחים דף פ

DEDICATED IN MEMORY OF R' Shlomie Bleier | פסחים פ

Daf Intro

a. In daf פ of מסכת פסחים the גמרא discusses the possibility of actively מטמאה a person to create a majority of טומאה to allow bringing a פסח בטומאה. b. The משנה on amud ב discusses the different possibilities of when an individuals קרבן פסח can be טומאה. c. Key terms and concepts: תשלומין לפסח הבא בטומאה - A פסח that was brought בטומאה, because of a majority were טמאה מתים can lend itself to have a פסח שני for זבים, and cannot participate in the פסח ראשון . טומאת התהום - Is a טומאה that nobody knew about beforehand. A ציץ is not מרוצה for טומאה of a person who brings a קרבן if it is a טומאת התהום it does work.

Donate / Sponsor

Today's Sponsors

לרפואה שלמה לשמעון הלל בן מינדל ני
בזכות רפואה שלמה פרומא מלכה בת שרה יוכבד
לעילוי נשמת פיגל בת נפטלי הירץ בירן
Refuah Shelema Dov Nechemya haKohein ben Rochel Chai Sara