לעי"נ Are still available Mrs. Charlotte Rohr Sara bas R. Yekutiel Yehudah a'h
מסכת פסחים דף עט

DEDICATED IN MEMORY OF R' Shlomie Bleier | פסחים עט

Daf Intro

a. In daf ע''ט in מסכת פסחים the topics include the source of when we can do זריקת הדם even when the בשר is טמאה that is if the חלב or the יותרת ושתי הכליות are טהור. b. The גמרא concludes with four opinions of תנאים what is needed to be considered what constitutes רוב טמאין, and allow the פסח בטומאה. c. Key terms and concepts: חרב הרי הוא כחלל - If a sword touches a dead body it is a אב אבי טומאה just like the dead body. מחצה על מחצה כרוב - Fifty percent can count as the majority. שבט אחד אקרי קהל - A single שבט is considered like a community so a majority of a שבט being טמאה is like the majority of the community being טמאה.

Donate / Sponsor

Today's Sponsors

לרפואה שלמה לשמעון הלל בן מינדל ני
בזכות רפואה שלמה פרומא מלכה בת שרה יוכבד
לעילוי נשמת פיגל בת נפטלי הירץ בירן
Refuah Shelema Dov Nechemya haKohein ben Rochel Chai Sara