לעי"נ Are still available Mrs. Charlotte Rohr Sara bas R. Yekutiel Yehudah a'h
מסכת פסחים דף עב

DEDICATED IN MEMORY OF R' Shlomie Bleier | פסחים עב

Daf Intro

a. In daf עב in מסכת פסחים the גמרא discusses if one brought a קרבן פסח שלא לשמו, for the sake of another קרבן, did he actually think the animal was another קרבן, or did he try to bring a פסח as a different קרבן? b. The daf concludes the application of טועה בדבר מצווה such as eating נותר , or sleeping with ones wife when she is a נדה . Key terms and concepts: 1. עקירה בטעות - Is when a person uproots the status of a קרבן by mistake there is a question whether the status is effectively changed in such cases. 2. נתנה שבת לידחות - We are more lenient with a person, when he mistakenly violates שבת, when there was a מצווה to override that שבת. 3. נתר - Is meat of a קרבן that is left over the set amount of time to eat a קרבן. 4. בן גרושה ובן חלוצה - A כהן is forbidden to marry a divorcee, or a women who had done חליצה. There child is a חלל, and loses their status as a כהן.

Donate / Sponsor

Today's Sponsors

לרפואה שלמה לשמעון הלל בן מינדל ני
בזכות רפואה שלמה פרומא מלכה בת שרה יוכבד
לעילוי נשמת פיגל בת נפטלי הירץ בירן
Refuah Shelema Dov Nechemya haKohein ben Rochel Chai Sara