לעי"נ Are still available Mrs. Charlotte Rohr Sara bas R. Yekutiel Yehudah a'h
מסכת פסחים דף עא

DEDICATED IN MEMORY OF R' Shlomie Bleier | פסחים עא

Daf Intro

a. In daf עא in מסכת פסחים the topics include can a קרבן שלמים be brought on ערב פסח can be use to fulfill the חיוב of שלמי שמחה or שלמי חגיגה? In the end all proofs are rejected. b. The גמרא discusses the source for the idea that אימורים of the חגיגה ט''ו become פסול בלינה if they weren't put on the מזבח until the next morning. Key terms and concepts: 1. כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין - Obligatory קרבנות can only be brought from animals that were not previously consecrated. 2. טעה בדבר מצווה - Even though, a person violates שבת בשוגג normally brings a קרבן חטאת, when it is done in the attempt to do a מצווה the הלכה may be different.

Donate / Sponsor

Today's Sponsors

לרפואה שלמה לשמעון הלל בן מינדל ני
בזכות רפואה שלמה פרומא מלכה בת שרה יוכבד
לעילוי נשמת פיגל בת נפטלי הירץ בירן
Refuah Shelema Dov Nechemya haKohein ben Rochel Chai Sara