לעי"נ Are still available Mrs. Charlotte Rohr Sara bas R. Yekutiel Yehudah a'h
מסכת פסחים דף סח

DEDICATED IN MEMORY OF R' Shlomie Bleier | פסחים סח

Daf Intro

a. On daf ס''ח in מסכת פסחים the topics will include בעל קרי whether he is permitted in the מחנה לויה or not. - The גמרא poses several questions on פסוקים that deal with עולם הבא. Removing warts from קרבנות on שבת both by hand, and with tools. b. The daf concludes with שמחת יום טוב, and how much of the day should be enjoying physical pleasure. לכם and how much should be spent on spiritual pursuits לה'. c. Key terms and concepts: 1. אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלדב - during the ימות המשיח the world will run the same except we won't be under rule of foreign governments. 2. כמה חביבה מצווה בשעתה - Doing a מצווה in its proper time is very special. 3. כמה יוסף איכא בשוקא אי לאו האי יומא דקא גרים - רב יוסף would say how important the יום טוב of שבעות is, because if it weren't for שבעות he wouldn't distingush him, and regular people that don't learn Torah.

Donate / Sponsor

Today's Sponsors

לרפואה שלמה לשמעון הלל בן מינדל ני
בזכות רפואה שלמה פרומא מלכה בת שרה יוכבד
לעילוי נשמת פיגל בת נפטלי הירץ בירן
Refuah Shelema Dov Nechemya haKohein ben Rochel Chai Sara