לעי"נ Are still available Mrs. Charlotte Rohr Sara bas R. Yekutiel Yehudah a'h
מסכת פסחים דף סה

DEDICATED IN MEMORY OF R' Shlomie Bleier | פסחים סה

Daf Intro

a. In daf ס''ה in מסכת פסחים the last daf of מסכת פסחים the daf begins to elaborate on each line of the משנה that describes the קרבן פסח. The beginning of the 6th פרק discusses which parts of the קרבן פסח can, and cannot be done on שבת. b. Key terms and concepts: 1. אין שבות במקדש - Is the principle that that the Rabbis didn't institute their איסורים in the מקדש. 2. כהנים זרזין הם - Since כהנים are very vigilant in their jobs we can assume they won't make mistakes. 3. דם התמצית - After the original flow of blood by which the animal loses its life the additional דם that drains from an animal is call the דם התמצית

Donate / Sponsor

Today's Sponsors

לרפואה שלמה לשמעון הלל בן מינדל ני
בזכות רפואה שלמה פרומא מלכה בת שרה יוכבד
לעילוי נשמת פיגל בת נפטלי הירץ בירן
Refuah Shelema Dov Nechemya haKohein ben Rochel Chai Sara