לעי"נ Are still available Mrs. Charlotte Rohr Sara bas R. Yekutiel Yehudah a'h
מסכת פסחים דף סד

DEDICATED IN MEMORY OF R' Shlomie Bleier | פסחים סד

Daf Intro

a. In daf ס''ד in מסכת פסחים begins with the contradiction between two בראייתות regarding the איסור of שחיטה על חמץ when a כהן burns the fats, or does מליקה while owning חמץ at the time of שחיטה. b. There is a lone משמה describing the entire process of bringing the קרבן פסח, and the גמרא points out many principles in הלכה learned from this process. c. Key terms and concepts: 1. מליקה - Is the severing of the bird form from behind its neck can only be done on the מקדש. 2. שחיטה בזר כשרה - Is the concept that a non כהן may שחט a קרבן, but the remainder עבודה, and further must be done by a כהן. 3. ברב עם הדרת מלך - Having lot of people in עבודה is a greater honor to השם. 4. אין מעבירין על המצוות - We should not pass on an opportunity to do a מצווה.

Donate / Sponsor

Today's Sponsors

לרפואה שלמה לשמעון הלל בן מינדל ני
בזכות רפואה שלמה פרומא מלכה בת שרה יוכבד
לעילוי נשמת פיגל בת נפטלי הירץ בירן
Refuah Shelema Dov Nechemya haKohein ben Rochel Chai Sara