לעי"נ Are still available Mrs. Charlotte Rohr Sara bas R. Yekutiel Yehudah a'h
מסכת פסחים דף סג

DEDICATED IN MEMORY OF R' Shlomie Bleier | פסחים סג

Daf Intro

a. In daf ס''ג in מסכת פסחים the topics discussed the daf begins by quoting a בראייתה that distinguished between having כוונה to שחט for circumcised people, and then for uncircumcised people, or vise versa. b. The משנה gives 3 opinions of what it takes to violate לא תשחט על חמץ דם זבחיof slaughtering a קרבן while you still have חמץ . c. Key terms and concepts: 1. אינה לשחיטה אלא בסוף - The opinion that שחיטה is defined only at the end act of שחיטה. 2. ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף - The entire שחיטה process, from the beginning to the end, is defined על פי הלכה as the act of שחיטה. 3. פיו ולבו שוים - What a person has in mind conforms to what he says. 4. מפגלין בחצי מתיר - A thought of פיגול can affect the קרבן even when the מחשבה was only one part of the עבודה. 5. בעינן על בסמוך - When the Torah uses the term על it does not only mean the item is in existence, but also it is nearby. 6. התראת ספק - A warning is given when you do a certain action you will be חייב a certain punishment, but it is not certain by doing that action will make him liable for that עונש. 7. לאו שאין בו מעשה - Is a transgression that is being violated without doing any concrete action, but rather passively, there is not a punishment for such a לאו.

Donate / Sponsor

Today's Sponsors

לרפואה שלמה לשמעון הלל בן מינדל ני
בזכות רפואה שלמה פרומא מלכה בת שרה יוכבד
לעילוי נשמת פיגל בת נפטלי הירץ בירן
Refuah Shelema Dov Nechemya haKohein ben Rochel Chai Sara