לעי"נ Are still available Mrs. Charlotte Rohr Sara bas R. Yekutiel Yehudah a'h
מסכת פסחים דף סב

DEDICATED IN MEMORY OF R' Shlomie Bleier | פסחים סב

Daf Intro

a. In daf ס''ב in מסכת פסחים the topics discussed different topics of זריקת הדם of the קרבן פסח for the sake of an ערל b. The daf concludes about a story of ספר יוחסין , and demonstrates four differences between the פסל of שלא לשמה , and the פסל of שלא לשם אוכלין. c. Key terms and concepts: 1. הואל - Is the concept since a certain eventuality could happen we view it אל פי הלכה as though it will happen. For example, if one can cook on יום טוב if guests would arrive he can cook more than he needs even if he does not expects guests

Donate / Sponsor

Today's Sponsors

לרפואה שלמה לשמעון הלל בן מינדל ני
בזכות רפואה שלמה פרומא מלכה בת שרה יוכבד
לעילוי נשמת פיגל בת נפטלי הירץ בירן
Refuah Shelema Dov Nechemya haKohein ben Rochel Chai Sara