לעי"נ Are still available Mrs. Charlotte Rohr Sara bas R. Yekutiel Yehudah a'h
מסכת פסחים דף עז

DEDICATED IN MEMORY OF R' Shlomie Bleier | פסחים עז

Daf Intro

a. In daf עז in מסכת פסחים the topics discuss the source for the rule that a קרבן ציבור can be brought בטומאה. b. This leads to a discussion of טומאה הותרה בציבור ,or טומאה דחויה היא בציבור . c. Key terms and concepts: רצוי ציץ - The כהן גדול wearing the ציץ on his forehead help make קרבנות with טומאה problems acceptable to השם. מילתא דאתיא לקל וחומר טרח וכתב לה קרא - When something can be derived through a קל וחומר the Torah will still spell it out.

Donate / Sponsor

Today's Sponsors

לרפואה שלמה לשמעון הלל בן מינדל ני
בזכות רפואה שלמה פרומא מלכה בת שרה יוכבד
לעילוי נשמת פיגל בת נפטלי הירץ בירן
Refuah Shelema Dov Nechemya haKohein ben Rochel Chai Sara